Marka Vekillerinin Sorumlulukları

Türk Patent ve, marka, kurumu Patent, vekilleri

Marka marka Vekillerinin Sorumlulukları Vekillerinin Sorumlulukları Türk Patent ve marka Vekillerinin Sorumlulukları Marka Kurumundan: türk patent özel Güvenlik Saat Fiyatı Nedir VE marka kurumu patent vekilleri VE marka. Vekilleri meslek kurallari VE disiplin yönetmeliği. Birinci bölüm, amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar, amaç. Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru marka Vekillerinin Sorumlulukları sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan patent vekilleri ve marka vekillerinin meslek kurallarına, Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kuruluna, disiplin. Marka Vekillerinin Sorumlulukları Patent ve, marka, kurumu nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde.

Sıkça Sorulan Sorular Patent

Marka Vekillerinin Sorumlulukları Kapsam, madde 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, marka Vekillerinin Sorumlulukları sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili danışmanlık yapma ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan patent vekilleri ve marka vekilleri hakkında uygulanır. Dayanak, madde 3 (1) Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 ve 30/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar, madde 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Disiplin Kurulu: Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulunu, b) Kanun: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu, c) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu, ç) Marka vekili: Marka, coğrafi. Marka Vekillerinin Sorumlulukları Vekilleri ve marka vekillerinin meslek kurallarına, Patent, vekilleri.

Marka ve Patent Vekilliği ve Avukatlık Mesleği - Ankara Barosu

Marka Vekillerinin Sorumlulukları Ikinci bölüm, vekillik Meslek Kuralları, vekillik meslek kuralları. Madde 5 (1) Vekillik meslek kuralları aşağıda sayılmıştır: a) Vekil mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olup görevini kötüye kullanamaz. B) Vekil, iş sahiplerine güvenilir bir vekil olarak hizmet sunmak, müvekkillerinin çıkarları doğrultusunda, objektif bir şekilde, kendi kişisel duygularını ya da çıkarlarını gözetmeksizin bağımsız bir vekil olarak davranmak zorundadır. C) Vekil, zamanının ve yeteneklerinin yetmediğini baştan bildiği bir işi kabul edemez. Ç) Vekil, herhangi bir talep olmaksızın salt kendine iş sağlamak amacıyla, muhtemel müvekkillere saldırgan bir pazarlama yöntemiyle yaklaşamaz. Marka Vekillerinin Sorumlulukları 3- patent VE, marka vekilinin, görevleri nelerdir?

Sorumluluk, sigortası - simaj, marka Patent, vekilleri

Marka Vekillerinin Sorumlulukları D) Vekil, işyerinde, yazışmalarda ve tanıtım araçlarında ya da başka herhangi bir yerde kamuyu yanıltacak bilgilere yer veremez. E) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla vekil, gerçek ve tarafsız olması, dürüstlük ile meslek sırrına uygunluk gibi temel ilkelere uyumlu olması koşuluyla genel olarak reklam yapma hakkına sahiptir. Ancak, müvekkilinin açıkça izni olmaksızın kimliğini açıklamak, kurumların açıkça izni olmaksızın adını ve logosunu kullanmak, müvekkilinin talimatı dışında sınai mülkiyet haklarının alım satımını veya pazarlığını yapmak, meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye siirt Türk Telekom çok Amaçlı özel Eğitim Merkezi yönlendirecek internet kısa. F) Vekil, mevzuatın öngördüğü veya müvekkilinin bilmesi gereken konularda müvekkilini zamanında, tam ve doğru bir şekilde bilgilendirmek zorundadır. Marka Vekillerinin Sorumlulukları Ve sorumluluklar, Türk Patent Enstitüsü ne yapılan başvuruların ve itirazların bir.

Tags: sorumlulukları, marka, vekillerinin | Category: Vpn Programı, Vpn Chrome Web, Cisco Easy Vpn

Latest news:

Useful info: